PONAR Industrial Projects
PONAR Industrial Projects

PONAR Indu­strial Pro­jects to fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w insta­la­cji maszyn prze­my­sło­wych. Ofe­ro­wa­ne roz­wią­za­nia opar­te są na wie­dzy i doświad­cze­niu współ­pra­cu­ją­cych inży­nie­rów i specjalistów.

» wię­cej informacji

Nawiązanie współpracy z Kuźnią Jawor S.A.
Miło nam Pań­stwa poin­for­mo­wać o nawią­za­niu współ­pra­cy pomię­dzy PONAR-Indu­strial Pro­ject Sp. z.o.o. a fir­mą Kuź­nia Jawor S.A. Nasza fir­ma w ramach pod­pi­sa­nej umo­wy dostar­czy ele­men­ty słu­żą­ce do budo­wy pro­to­ty­po­we­go cen­trum kuzien­ni­cze­go, zgod­ne­go z ide­olo­gią prze­my­słu 4.0.
© Copyrights by PONAR Wadowice 2021