Zapytania ofertowe

Nasza fir­ma nie­ustan­nie się roz­wi­ja. Obec­nie poszu­ku­je­my sze­re­gu maszyn i urzą­dzeń produkcyjnych.

Na dedy­ko­wa­nej stro­nie znaj­dą Pań­stwo zesta­wie­nie naszych zapy­tań ofer­to­wych, włącz­nie z pli­ka­mi do pobra­nia, zawie­ra­ją­cy­mi szcze­gó­ło­wą spe­cy­fi­ka­cję tech­nicz­ną urządzenia.

» wię­cej informacji

© Copyrights by PONAR Wadowice 2021