Zapytania ofertowe

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszy­mi zapy­ta­nia­mi ofertowymi:

1. Młot kuź­ni­czy obu­stron­ne­go dzia­ła­nia o ener­gii min. 100 kJ

2. Pra­sa mecha­nicz­na śru­bo­wa kuź­ni­cza o śred­ni­cy śru­by min. 500m oraz naci­sku 25 MN z moż­li­wo­ścią nasta­wie­nia wyso­ko­ści zamknięcia

3. Pra­sa mecha­nicz­na kuź­ni­cza z ukła­dem prze­nie­sie­nia siły na suwak poprzez mecha­nizm kor­bo­wy. Siła min. 25 MN

4. Nagrzew­ni­ca induk­cyj­na do zakre­sów śred­nic 20-140mm z moż­li­wo­ścią syn­chro­ni­za­cji dwóch nagrzew­nic do obsłu­gi jed­ne­go agre­ga­tu kuź­ni­cze­go. Nagrzew­ni­ca musi posia­dać moż­li­wość grza­nia czę­ści pręta.

5. Nagrzew­ni­ca induk­cyj­na do zakre­sów śred­nic 20-140mm z moż­li­wo­ścią syn­chro­ni­za­cji dwóch nagrzew­nic do obsłu­gi jed­ne­go agre­ga­tu kuźniczego.

6. Wal­car­ka wzdłuż­na do prę­tów okrą­głych i kwa­dra­to­wych do 100mm sze­ro­ko­ści oraz do 500 mm długości.

7. Pra­sa hydrau­licz­na okroj­cza o naci­sku min 20 MN, z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia do kalibrowania

8. Pra­sa mecha­nicz­na kor­bo­wa do okra­wa­nia o min. naci­sku 3-10 MN

9. Piec do azo­to­wa­nia i odpusz­cza­nia narzę­dzi o min. komo­rze 900x900x1200

10. Myj­ka próż­nio­wa do matryc i wkła­dek matry­co­wych z funk­cją susze­nia po myciu o min. komo­rze 900x900x1200

© Copyrights by PONAR Wadowice 2021