O firmie

PONAR Indu­strial to fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w insta­la­cji maszyn prze­my­sło­wych, utrzy­ma­niem cią­gów i linii tech­no­lo­gicz­nych oraz zapew­nia­ją­ca wszyst­kie nie­zbęd­ne usłu­gi zwią­za­ne z ich ser­wi­sem, kon­tro­lą i utrzymaniem.

Głów­nym obsza­rem naszej dzia­łal­no­ści są kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i wyko­naw­stwa insta­la­cji tech­nicz­nych dla róż­nych gałę­zi prze­my­słu. Zaj­mu­je­my się mon­ta­żem insta­la­cji, ruro­cią­gów i oprzy­rzą­do­wa­nia z zakre­su hydrau­li­ki siło­wej. Pro­wa­dzi­my rów­nież usłu­gi zwią­za­ne z mon­ta­żem maszyn pro­duk­cyj­nych i cią­gów technologicznych.

Ofe­ro­wa­ne roz­wią­za­nia opar­te są na wie­dzy i doświad­cze­niu współ­pra­cu­ją­cych inży­nie­rów i spe­cja­li­stów. Posia­da­my wła­sne zaple­cze prze­my­sło­we i dostęp do naj­now­szych tech­no­lo­gii i badań. Dzię­ki temu, ofe­ro­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia są nowo­cze­sne, nie­za­wod­ne i dosto­so­wa­ne do zróż­ni­co­wa­nych potrzeb naszych klientów.

Kom­plek­so­we podej­ście do reali­zo­wa­ne­go zada­nia zapew­nia im reali­za­cję pro­jek­tów na naj­wyż­szym pozio­mie, przy­czy­nia się do reduk­cji kosztów.

Sko­rzy­staj z nasze­go doświad­cze­nia w bran­ży, spraw­dzo­nych rozwiązań!
© Copyrights by PONAR Wadowice 2021